Ztráta přirozeného prostředí a nedostatečná výživa včel

Vočadlová K., Rost M., Čurn V. Ztráta přirozeného prostředí a nedostatečná výživa včel – možné příčiny ovlivňující schopnost detoxikace xenobiotik a úhyny včelstev. Loss of natural habitat and inadequate bee nutrition – possible causes affecting efficiency of detoxication of xenobiotics and bee mortality. Veterinářství 2020;70(8):486-489.

SOUHRN

Zprávy o vysokých úhynech včely medonosné daly impuls k intenzivnímu vědeckému výzkumu biotických a abiotických stresorů, které mohou být jejich potenciální příčinou. Úbytek přirozeného prostředí a biodiverzity rostlinných zdrojů je spolu s působením pesticidů, patogenních organismů a parazitů zatěžkávací zkouškou včelího organismu a celého včelstva. Současné studie přinesly nové poznatky o detoxikačním systému včel a o rostlinných látkách v nektaru, pylu a propolisu, které mají značný vliv na jeho fungování. Na základě těchto poznatků je nutné přehodnotit výživové potřeby včelstva při nahrazování jejich přirozené stravy cukernými a bílkovinnými směsmi, ale také zahrnout do zemědělských ekosystémů prvky s druhovou rozmanitostí rostlin, které jsou přirozeným zdrojem potravy včel medonosných a jiných opylovatelů.

SUMMARY

Recent frequent high decline in honeybee colonies was an impulse to research studies focused on biotic and abiotic stressors that might be a potential cause of this decline. The losses of natural habitat and floral resources together with simultaneous pesticide exposition, parasites and pathogens pressure are challenging for individual bees as well as the whole colony. Recent studies have brought new findings about detoxification system of honeybee and plant chemicals in nectar, pollen and propolis that significantly affect its function. Considering this knowledge, the nutritional requirements of honeybees need to be re-evaluated and they have to be taken into account when designing an appropriate artificial diet such as sugar and protein mixtures. It is also necessary to incorporate landscape elements with high plant biodiversity that can serve as a natural food resource for both honeybees and wild pollinators into agroecosystems.*

Komentáře ke článku 1

  • Jose

    Nos parece una investigación médica excepcional. Como un centro o clinica estetica sevilla pensamos que esta especie debe evolucionar como el resto para adaptarse a estos patógenos y otros factores externos que les afectan. La evolución de las especies deja de ser un tópico para convertirse en realidad. Nuestro centro de estética apoya este tipo de investigaciones y seguimos fielmente las publicaciones relativas a este tema.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *