Základní principy onkologické léčby ve veterinární medicíně aneb proč referovat onkologického pacienta na konzultaci?

Pfeifr J., Škor O., Král D. Základní principy onkologické léčby ve veterinární medicíně aneb proč referovat onkologického pacienta na konzultaci? Basic principles of oncological therapy in veterinary medicine or why to refer an oncologic patient for a consultation? Veterinární klinika 2020;17(2):49-52.

SOUHRN

Článek je subjektivním vhledem autorů do pozadí oboru veterinární onkologie z jejich osobních zkušeností, nejedná se tedy o typický odborný článek ve smyslu souhrnu moderních poznatků ze studií. Každý z medicínských oborů má svá specifika nejen v podobě pohledu na úspěšnost léčby, ale často i samotných klientů a jejich očekávání. Tyto by si měl lékař věnující se dané problematice uvědomovat a přizpůsobit tak v jednání s klientem nejen komunikaci a vyhrazený čas, ale i určitou míru tolerance – protože to, co je optimální řešení pro jednoho, nemusí znamenat cíl léčby pro druhého (ať už majitele nebo pacienta). Veterinární onkologie je tedy především oborem o hledání individuálního řešení s jedním společným cílem – kvalitního prodloužení života pacienta.

SUMMARY

This article is a subjective insight of the authors into background of the profession of veterinary oncology from their personal experiences, so it is not a typical specialized publication in the sense of a summary of modern knowledge from the studies. Each of the medical fields has its own specifics not only from the perspective of treatment success, but often also the clients themselves and their expectations. These should a veterinarian dealing with given problematics aware and conform thus in dealing with a client not only communication and reserved time, but also certain degree of tolerance – because what is the optimal solution for one, does not necessarily mean the treatment aim for another (either the owner or the patient). Veterinary oncology is therefore primarily the specialization of finding an individual solution with one common target – the extension of quality of the patient´s life.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *