Výsledky parazitologického vyšetření trusu u útulkových koček

Konvalinová J., Kambová L. Výsledky parazitologického vyšetření trusu u útulkových koček. Veterinářství 2019;69(11):749-754.

SOUHRN

Výsledky parazitologického vyšetření trusu u útulkových koček. Práce byla zaměřena na výskyt a prevalenci jednotlivých druhů endoparazitů u útulkových koček.
Celkem bylo nasbíráno a vyšetřeno 284 vzorků trusu od 102 koček. K vyšetření byla použita flotační
a larvoskopická metoda. Flotační metodou bylo nalezeno 7 druhů parazitů. Larvoskopickou metodou
byl detekován 1 druh. Ze 102 vyšetřovaných koček byl u 47 zvířat (46,1 %) zjištěn minimálně jeden
parazitický původce. Jednalo se o Toxocara cati (24,5 %), Isospora rivolta (23,5 %), Aelurostrongylus
abstrusus (10,8 %), Isospora felis (8,8 %), Capillaria aerophila (4,9 %), Taenia sp. (2 %), Giardia intestinalis
(2 %), Eimeria sp. Výsledky potvrdily nutnost vyšetřování 3 vzorků trusu od každého jedince. Nebyl
zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu parazitů mezi jednotlivými útulky (p = 0,2989). Při porovnání
výskytu parazitů v závislosti na pohlaví (p = 0,9062) a věku (p = 0,6804) také nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl. Výsledky potvrdily, že nepřítomnost klinických příznaků neznamená absenci
parazitů. Pouze jedna nebo dvě aplikace antiparazitika nemusí být dostatečné a kromě pravidelné
dehelmintizace je vhodné i pravidelné vyšetření trusu. Vzhledem k nálezu Aelurostrongylus abstrusus je
doporučitelné i vyšetření trusu larvoskopickou metodou u koček s příznaky respiratorního onemocnění
a u outdoor koček.

SUMMARY
Results of parasitological examination of feces in shelter-housed cats.
The thesis was focused on the occurrence and prevalence of individual endoparasite species in cats
from shelters. A total of 284 faecal samples from 102 cats were collected. Flotation and larvoscopic
methods were used for the examination. Seven species of parasites were found by the flotation
method. Only 1 species was detected by the larvoscopic method. At least one parasitic agent was
detected in 47 animals (46,1 %) out of the total 102 examined cats. These were Toxocara cati (24,5 %),
Isospora rivolta (23,5 %), Aelurostrongylus abstrusus (10,8 %), Isospora felis (8,8 %), Capillaria aerophila
(4,9 %), Taenia sp. (2 %), Giardia intestinalis (2 %), Eimeria sp. The results confirmed the need to investigate
3 faecal samples from each animal. There was no statistically significant difference in the occurrence
of parasites among individual shelters (p = 0,2989). There was also no statistically significant difference
in the occurrence of parasites depending on the gender (p = 0,9062) and age (p = 0,6804). The
results confirmed that the absence of clinical signs does not imply the absence of parasites. One or two
antiparasitic applications may not be sufficient and besides regular dehelmintization, regular examination
of faeces is also suitable. Due to the occurrence of Aelurostrongylus abstrusus, the larvoscopic
method can also be recommended for cats with respiratory symptoms and for outdoor cats.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *