Výskyt salmonel a kampylobakterů v chovech drůbeže a na drůbežích porážkách

Dubská M., Šatrán P., Vlasáková V., Šemorová V. Výskyt salmonel a kampylobakterů v chovech drůbeže a na drůbežích porážkách. Occurrence of Salmonella and Campylobacter in poultry farming and poultry slaughterhouses. Veterinářství 2019;69(4):240-250.

SOUHRN

Salmonely a kampylobaktery jsou považovány za hlavní původce alimentárních onemocnění u lidí. K prevenci těchto onemocnění patří zejména snižování rizika souvisejícího s konzumací vajec a drůbežího masa. Proto Státní veterinární správa zajišťuje opatření zaměřená na sledování a snižování výskytu těchto původců na úrovni primární produkce, zpracování a distribuce drůbežích produktů. Článek informuje o výsledcích monitoringu salmonel v chovech a na drůbežích porážkách a o výsledcích sledování výskytu kampylobakterů na porážkách v roce 2018. Současně poskytuje srovnání s výsledky těchto sledování v letech předchozích. Výskyt salmonel v chovech je stabilní a celkové výsledky za rok 2018 jsou velmi podobné hodnotám prevalence salmonel zjištěným ve sledovaných kategoriích drůbeže za rok 2017. U nosnic produkujících konzumní vejce a v reprodukčních chovech dosahujeme v posledních letech opakovaně stanovených cílů a v roce 2018 došlo k dalšímu poklesu výskytu salmonel. Bohužel nelze konstatovat pokrok ve výkrmech brojlerů a krůt. Zatímco z výsledků vyšetření jatečně opracovaných těl brojlerů na salmonelu na drůbežích porážkách lze konstatovat za rok 2018 mírný pokles procenta šarží pozitivních na Salmonella spp., naopak u  krůt v roce 2018 došlo k navýšení procenta šarží s pozitivním výsledkem vyšetření na salmonelu. Procento vzorků slepých střev pozitivních na Campylobacter spp. si udržuje svůj stabilní trend a kolísá v posledních letech mezi 55–75 %. V roce 2018 byl ze vzorků slepých střev brojlerů zjištěn Campylobacter spp. v 64,5 % vyšetřených vzorků. Podobný výsledek přineslo i sledování výskytu  Campylobacter spp. na jatečně opracovaných tělech brojlerů, při kterém byla zjištěna přítomnost tohoto původce v 68,6 % vzorků.

 

SUMMARY

Salmonella and Campylobacter are considered to be major causes of food-borne diseases in humans. Prevention of these diseases includes reducing the risk associated with egg and poultry meat consumption. Therefore, the State Veterinary Administration ensures measures aimed at monitoring and reducing the occurrence of these agents at the level of primary production, processing and distribution of poultry products. The article informs about the results of Salmonella monitoring on poultry farms and at poultry slaughterhouses and the results of monitoring the occurrence of campylobacter at slaughterhouses in 2018. It also provides a comparison with the results of these testing in previous years. The prevalence of Salmonella on poultry farms is stable and the results in 2018 is very similar to the prevalence ​​of Salmonella in poultry in 2017. The set targets are achieved repeatedly in laying hens and breeding flocks and also in 2018 the drop of Salmonella prevalence was detected. Unfortunately, no progress can be reported in flocks of broilers and fattening turkeys. Results of broiler carcass testing for Salmonella at poultry slaughterhouses show a slight decrease in the percentage of Salmonella spp. positive batches in 2018, on the contrary, in 2018 the number of fattening turkey batches with a positive result of salmonella testing was increased. Percentage of caecum samples positive for Campylobacter spp. has stable trend and fluctuates in recent years between 55-75%. In 2018, Campylobacter spp. was detected in broiler caecum in 64.5% of the samples tested. A similar result was also observed in the presence of Campylobacter spp. in carcasses of broilers, in which the presence of this agent was detected in 68.6% of the samples.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *