Výraz tváře jako indikátor emotivních stavů a welfare koní

Pešková L., Hostovský M. Výraz tváře jako indikátor emotivních stavů a welfare koní. Veterinářství 2020;70(11):674-677.

Posuzování dobrých životních podmínek u koní se stále více zaměřuje kromě fyziologických změn také na projevy změn v chování zvířete. Pro hodnocení welfare je však nezbytné využít objektivní metodu posouzení emotivního stavu koně, s možností včasného rozpoznávání známek bolesti. Rozvíjenými metodami jsou hodnocení změn celkového chování koně, ale také konkrétnější hodnocení jeho výrazu tváře. Qualitative Behavioural Assessment protokol se zaměřuje na hodnocení celkového postoje koně
a vyrovnání se situací na základě jeho vnitřního vyladění a předchozích zkušeností. Horse Grimace Scale je metoda založená na hodnocení výrazů tváře spojených převážně s bolestí, která zobecňuje celkové hodnocení a podává souhrnný přehled o výrazu tváře koně. Metoda EquiFACS je založena na principu komplexní metodiky hodnocení výrazů tváře u lidí (HumanFACS) a poskytuje detailní přehled o pohybech jednotlivých mimických svalů koně. Výsledky tohoto objektivního hodnocení je možné statisticky zpracovat a celkově zhodnotit vnitřní vyladění koně, a to ať už v případě bolesti, negativních emocí, ale i pozitivních emočních stavů. Aplikace těchto metod může usnadnit zlepšení životních podmínek koní, ale také napomůže lépe a včasně interpretovat jednotlivé prvky změn chování koní, jako reakce na narušené životní podmínky.

The evaluation of equine welfare is largely focused on the evaluation of physiological changes but also on the behavioural changes in animal. However, for the evaluation of welfare, it is necessary to use an objective method of assessing the emotional state of the horse, with the possibility of early recognition of pain. Increasingly evolved methods are the evaluation of behaviour of the horse, but also the evaluation of facial expression, as much as humans, is an indicator of internal and mental state. The QBA protocol
focuses mainly on assessment of the horse’s body language and the possibility to cope with the
situation thanks to internal state and previous experience. Horse Grimace Scale is a method based on the evaluation of facial expressions associated mainly with pain, that provide comprehensive evaluation and gives an overview of the facial expression of the horse. The EquiFACS method is based on a comprehensive method for the evaluation of facial expressions in humans (HumanFACS) and it provides an overview of the movements of individual mimic muscles of the horse. The results are an objective evaluation that makes possible statistically analyse obtained data and evaluate internal state of horse, in the case of pain, negative emotions, but also positive emotional states. The application of these methods can significantly improve the living conditions of horses, but also help to interpret the behaviour of individual.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *