Vyhláška č. 441/2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb.,

441
VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství
ze dne 5. prosince 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb.,
o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):

Čl. I
Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. V § 32 odst. 3 se zrušuje slovo ,,převařenou“.
2. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:
,,(3) Součástí vyšetřování masa a orgánů skotu starého 30 měsíců a více a masa a orgánů skotu starého 24 měsíců a více poraženého nutnou porážkou14a) je vyšetřování na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).

––––––––––––––––––––
14a) § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).“.

3. V § 69 odst. 1 písmeno a) zní:
,,a) skot mladší 30 měsíců – 20,- Kč,
skot starý 30 měsíců a více – 1 520,- Kč,
skot starý 24 měsíců a více poražený nutnou porážkou – 1 500,- Kč,
tele – 6,- Kč.“.
4. V příloze č. 2 článku 1 písm. b) se za slovo ,,histologickému,“ vkládá slovo ,,imunologickému,“ a za slovo ,,přítomnost“ se vkládá slovo ,,antigenů,“.
5. V příloze č. 2 v článku 2 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:
,,8. vzorek prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene;“.
6. Příloha č. 5 část A odst. V. bod 1 zní:
,,1. novotvary, abscesy, lokální záněty a traumata neznámé etiologieNP (změněné části)NP (změněné orgány)PPV (ostatní)PPV (ostatní).“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *