Vliv welfare na zdraví telat

Malá G., Novák P., Jiroutová P., Knížek J., Procházka D. Vliv welfare na zdraví telat. The influence of welfare on calf health. Veterinářství 2018;68(11):797-803.

SOUHRN

Předkládaná práce je zaměřena na analýzu vlivu welfare na zdraví telat v období mléčné výživy a stanovení jednoduchých screeningových ukazatelů zdraví telat. Při zjišťování vlivu welfare na zdraví telat jsme vycházeli z analýzy našich i zahraničních literárních zdrojů (PubMed). Dále jsme hodnotili vhodnost vybraných ukazatelů zdraví, které byly zjišťovány průběžně v jednom chovu v období devíti let. Do sledování bylo zahrnuto 1290 telat odchovávaných v 14 venkovních individuálních boxech a 40 individuálních kotcích pod přístřeškem v období mléčné výživy. Zdraví telat v průběhu mléčné výživy má přímý vliv jak na úroveň jejich welfare a užitkovost, tak i na jejich budoucí produkci a dlouhověkost. Ve sledovaném chovu byly stanoveny následující základní ukazatele zdraví: postoj telete, výtok z očí a nozder, konzistence výkalů a jejich barva a zápach, frekvence dechu, tepu a rektální teplota včetně stupně jejich závažnosti.

 

SUMMARY

The aim of paper is to analyse the influence of welfare on calf health during milk nutrition period and establishing simple screening indicators for calf health. In determination the influence of welfare on the health of calves we resulted from the basis of Czech and foreign literary sources (PubMed). We also assessed selected health indicators, which were detected on one farm over the nine years times. There were monitored 1290 calves reared in 15 outdoor hutches and 40 individual pens under shelter during the milk nutrition period. The calves health has a direct impact on their welfare and performance, as well as their future production and longevity. The following basic health indicators were observed on the farm: calf appearance, eye and nasal discharge, faecal consistency and their colour and odour, respiratory rate, heart rate and rectal temperature including their severity.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *