TPLO u psů malých a trpasličích plemen: 42 případů – retrospektivní klinická studie

Hnízdo J., Pomahač O. TPLO u psů malých a trpasličích plemen: 42 případů - retrospektivní klinická studie. TPLO in small and toy breed dogs: 42 cases – retrospective clinical study. Veterinářství 2019;69(2):81-91.

TPLO u psů malých a trpasličích plemen: 42 případů – retrospektivní klinická studie

 

  1. HNÍZDO, O. POMAHAČ

Animal Clinic, Bílá Hora

 

SOUHRN

Článek popisuje využití metody Tibial Plateu Leveling Osteotomy (TPLO) u malých a trpasličích plemen psů. Do studie bylo zahrnuto 38 psů (42 kolenních kloubů) operovaných na Animal Clinic v rozmezí 2/2017 až 8/2018. Hmotnost pacientů byla průměrně 6,5 kg, průměrný věk pacientů byl 7,5 roku, častěji byly postižené samice (n = 26). U dvou pacientů byl nález již v době prezentace potvrzen bilaterálně, u dalších dvou pacientů došlo ke kontralaterální ruptuře později. U sedmi jedinců byly současně diagnostikovány různé stupně mediální luxace pately. Dvanáct psů vykazovalo výraznou subluxaci holenní kosti a laxitu kolenního kloubu. Průměrný pre- TPA byl 28° (21° – 41°). Artrotomie byla prováděna pouze u sedmi pacientů s mediální luxací pately, u pěti z nich s následnou laterální transpozicí distálního segmentu tibie. U 35 případů nebyla prováděna revize kloubu vůbec. Nebyl prováděn meniscus release. Bez použití jigu bylo provedeno osm zákroků, ve 22 případech byl jig umístěn temporálně do stabilizace pozičním hřebem. TPLO bylo provedeno za použití plátků s průměry: 9,5 mm (n = 3), 12 mm (n = 25) a 15 mm (n = 14). Použité úhlově stabilní implantáty Fixin (Intrauma , IT) byly: micro – Clover plate (n= 22), micro- T- plate (n = 2), mini T-plate (n = 7), mini-L plate (n= 5), mini – Clover plate (n = 6), šrouby dle velikosti implantátů od 1,7 do 2,5 mm. Dosažený post-TPA byl v rozsahu 0° – 12°, překorigováno (< 5°) n = 16, podkorigováno (> 8°) n = 5. V 19% nebylo CORA přesně v centru kloubu. Kompletní zhojení bylo šestý týden po zákroku rentgenologicky potvrzeno u 27 kloubů. Klinické známky tendinitidy vykazovali přechodně jen čtyři pacienti. Šestý týden po zákroku nevykazovalo 29 psů (69 %) žádné nebo jen velice mírné a intermitentní kulhání (I/VI), 10 (23 %) pacientů vykazovalo kulhání  II-III/VI, dva pacienti (5 %) kulhání IV/VI a jeden pacient (2 %) vysoký stupeň V/VI kulhání. Tři měsíce po zákroku byla u 86 % případů funkce nerozlišitelná od normálu. U tří pacientů byla zjištěna přechodná instabilita, u jednoho psa pivot shift s mediální luxací pately. Infekce v oblasti kůže a podkoží byla pozorována ve čtyřech případech, explantace ploténky byla provedena v jednom případě. Celkové procento komplikací bylo 38 %, z toho jen 9 % klinicky relevantních komplikací. Žádná z komplikací nebyla závažná či katastrofická. TPLO je dobře aplikovatelná metoda u trpasličích a malých plemen s nízkým procentem klinicky relevantních komplikací a velice dobrým krátko- a dlouhodobým klinickým výsledkem. Revize kloubu pravděpodobně není přínosná. Technicky je TPLO u malých pacientů náročnější na provedení.

 

SUMMARY

The article describes the application of Tibial Plateu Leveling Osteotomy (TPLO) in small and toy breed dogs. 38 dogs (42 knee joints) were included in the study all operated at the Animal Clinic by a single surgeon from 2/2017 to 8/2018 with a follow up of 3 to 12 months. The average weight was 6.5 kg, the mean age of the dogs was 7.5 years, females were more often affected (n = 26). In two patients, bilateral rupture was confirmed at the time of presentation, in two patients a contralateral rupture occurred later. Seven individuals were diagnosed with different degrees of medial patella luxation. Twelve dogs showed significant subluxation of tibia and laxity. The average TPA was 28° (21°-41°). Arthrotomy was performed only in seven patients with medial patella luxation. In 35 cases, joint revision was not done at all. No meniscus release was performed. Eight surgeries were performed jig-less, in 22 cases the jig was only temporally used, until stabilization with the positioning pin. TPLO was performed using biradial saw blades of diameters: 9.5mm (n = 3), 12mm (n = 25) and 15mm (n = 14). Angle stable implants were used for stabilisation (Fixin Intrauma, IT): micro – Clover plate (n= 22), micro- T-plate (n= 2), mini T-plate (n= 7), mini-L plate (n= 5), mini – Clover plate (n= 6), screws ranging from 1.7 to 2.5mm depending the plate used. Lateral transposition of the distal tibia segment was performed in five of these cases. The post-TPA was between 0° – 12°, over-rotation (<5°) n = 16, under-rotation (> 8°) n = 5. In 19% the CORA was not exactly in the center of the joint. Bone healing was seen in 27 joints after six weeks post surgery. Clinical signs of tendinitis were transient in four patients. Six weeks post surgery, 29 (69%) dogs did not show any or only very mild and intermittent lameness (I/VI), 10 (23%) patients had grade II-III/VI lameness, two patients (5%) grade IV/VI lameness one patient (2%) high grade V/VI lameness. Three months post surgery 86% of the operated limbs was undistinguishable from normal. Pivot shift was suspected in one patient with in additional medial patella luxation. Local skin infection was observed in four cases, explantation was performed in one case. The overall rate of complications was 38%, most were minor and only in 9% the complications clinically relevant. None of the complications was considered as severe or catastrophic. TPLO is a well-applicable method for toy and small breed dogs with a low percentage of clinically relevant complications and a very good short – and long-term clinical outcome. Joint revision may be of questionable benefit as shown here. Technically, TPLO is more demanding in small patients.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *