Subklinické mastitidy u koz a význam proteinů akutní fáze v jejich diagnostice

Sittová M., Bezděková Z., Mikulková K., Illek J. Subklinické mastitidy u koz a význam proteinů akutní fáze v jejich diagnostice. Subclinical mastitis in goats and the significance of the acute phase proteins for its diagnosis. Veterinářství 2019;69(6):362-367.

SOUHRN

Prevalence subklinických mastitid v chovech dojných koz je vysoká, avšak z důvodu apokrinní sekrece mléka je jejich diagnostika obtížná. Význam proteinů akutní fáze (PAF) pro diagnostiku subklinických mastitid u skotu byl již potvrzen, ale u malých přežvýkavců nebyla jejich funkce ještě detailně prozkoumána. Článek shrnuje výsledky studie, kde se měřením koncentrace haptoglobinu (Hp) a sérového amyloidu (SAA) v séru a mléčného amyloidu (M-SAA) ve vzorcích mléka zjišťovala významnost PAF pro diagnostiku subklinických mastitid u koz. Z dat vyplývá, že hodnoty Hp, M-SAA a SAA nemají úzký vztah k SCC v kozím mléce ani k přítomné subklinické infekci v mléčné žláze. Nicméně, prevalence subklinických mastitid se zvyšuje s přibývajícím počtem somatických buněk (SCC) v mléce. Rozptyl SCC je však příliš velký v rámci pozitivních i negativních nálezů, a nelze tedy definovat přesnou hranici. Je-li však SCC < 300 000 SB/ml, riziko infekce je minimální. Z důvodu zajištění zdravotní nezávadnosti kozího mléka by se měly budoucí studie zaměřit na hledání alternativních způsobů pro rychlou a spolehlivou detekci subklinických mastitid.

 

SUMMARY

The prevalence of subclinical mastitis in dairy goats is high, however, due to an apocrine secretion of goat milk, its detection is difficult. The significance of acute phase proteins (APP) for the diagnosis of subclinical mastitis in cattle has already been confirmed, but in small ruminants their function has not been explored in detail yet. The article summarizes the results of the study to determine the significance of APP for the diagnosis of subclinical mastitis in goats by measuring the concentration of haptoglobin (Hp) and serum amyloid (SAA) in serum and milk amyloid (M-SAA) in milk samples. Our study shows that values of Hp, M-SAA and SAA in subclinical mastitis in goats are not closely related to SCC or to a presence of subclinical infection in mammary gland. Nevertheless, the prevalence of subclinical mastitis grows with the increase of SCC in milk. Taking into account that there is a large dispersion of SCC within the positive and the negative cultivation, it is not possible to determine any exact limit. Yet, given the SCC < 300 000 cells/ml, there is a minimal risk of an infection. To ensure an increased hygiene quality and safety of goat milk future studies are advised to focus on finding alternative methods for a rapid and reliable detection of subclinical mastitis.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *