Srovnání výsledků stanovení MIC amoxicilinu a marbofloxacinu u izolátů Streptococcus suis různými metodami

Nedbalcová K., Šperling D., Karembe M., Zouharová M. Srovnání výsledků stanovení MIC amoxicilinu a marbofloxacinu u izolátů Streptococcus suis různými metodami. Comparison of the results of MIC determination of amoxicillin and marbofloxacin in Streptococcus suis isolates by various methods. Veterinářství 2021;71(2):75-80.

SOUHRN

Byly porovnány výsledky testování citlivosti pomocí stanovení minimálních inhibičních koncentrací
(MIC) získané agarovou diluční metodou a mikrodiluční bujónovou metodou komerčně dostupným
E-testem u klinických izolátů Streptococcus suis k amoxicilinu a marbofloxacinu. Statistické vyhodnocení
bylo provedeno pomocí Bland-Atmanovy metody. Hodnoty MIC, stanovené pro izoláty v E-testu, se
mírně lišily od hodnot MIC stanovených dilučními testy, zejména z důvodu různě definovaných testovacích
koncentrací. U amoxicilinu ukazuje regresní a korelační analýza lineární vztahy mezi E-testem
a dilučními metodami s významnými koeficienty determinace (0,62 a 0,75). E-test má tendenci mírně
nadhodnocovat hodnoty MIC ve srovnání s mikrodiluční metodou a naopak podhodnocovat MIC ve
srovnání s agarovou diluční metodou. U marbofloxacinu byly pozorovány stejné trendy s nižšími koeficienty
determinace (0,42 a 0,73) a méně příznivými korelacemi. E-test ve srovnání s dilučními metodami
neustále podhodnocoval hodnoty MIC.

SUMMARY

The results of antimicrobial susceptibility testing of clinical isolates Streptococcus suis to amoxicillin and
marbofloxacin obtained by agar dilution method and broth microdilution method with results
obtained by commercially available E-test were compared. Comparisons between methods based on
determination of minimal inhibitory concentration MIC of antimicrobials. Statistical evaluation was
determined using the Bland-Atman method. The MIC values, determined for isolates in E-test, were
slightly different from MIC values determined by dilutions tests, mainly due to the different defined
testing concentrations. For amoxicilin, the regression and correlation analysis show linear relationships
between the E-test and the dilution methods with significant coefficients of determination (0.62 and
0.75). The E-test tends slightly to overestimate the MIC values when compared to microdilution. The
reverse is true when compared with agar dilution. For marbofloxacin, the same trends were observed
with lower coefficients of determination (0.42 and 0.73) and less favourable agreement. E-test constantly
underestimated the MIC values when compared to the dilution methods.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *