Problematická ustanovení zákona na ochranu zvířat

Večerek V., Voslářová E., Chloupek P. Problematická ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání z pohledu zkušeností získávaných s tímto zákonem v akademickém prostředí. Disputable provisions of the Act on the protection of animals against cruelty from the perspective of experiences acquired in the academic environment. Veterinářství 2018;68(5):355-359.

SOUHRN

Příspěvek shrnuje připomínky k aktuální úpravě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které vyvstaly v rámci výkladu zákona v průběhu výuky pro studenty VFU Brno a také na základě zpětné vazby od studentů, zejména ve smyslu pochopení jednotlivých ustanovení a možností jejich interpretace. Jedná se zejména o připomínky týkající se uspořádání zákona, vymezení pojmu týrání, definice některých pojmů používaných v zákoně (např. strach, stres, bolest, utrpení, poškození zdraví, porucha zdraví), začlenění problematiky pohody zvířat do zákona, nejednoznačnosti výkladu některých ustanovení (např. možnost odchytu zvířat do sítí, zákaz určitých činností s nově narozenými zvířaty vyjmenovaných druhů a další), rozšíření pravomoci obcí v souvislosti s volným pohybem zvířat v obcích, a dále výuky studentů na klinických pracovištích a pověření výkonem dozoru v ochraně zvířat proti týrání na absolventy veterinární vzdělávací oblasti ve studijním programu Ochrana zvířat a welfare.

 

SUMMARY

 The paper summarizes comments related to the Act no. 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty, as amended, which emerged from discussions with students of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno and also feedback from students concerning their ability to understand individual provisions of this law. These include, in particular, comments on the structure of the law, definition of animal cruelty, definitions of some terms used in the law (e.g. fear, stress, pain, suffering, impaired health, health disorder), the integration of animal welfare into the law, ambiguity in the interpretation of certain provisions (e.g. legality of catching animals with nets, ban on certain activities with newborn animals of selected species and others), the extension of authority of municipalities regarding the free movement of animals in their area, the teaching of students at veterinary clinics and the authorization to conduct supervision over the protection of animals against cruelty for graduates of the study program Animal Protection and Welfare taught within the veterinary education area.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *