Přesná editace retrovirového receptoru pomocí CRISPR/Cas9 navozuje úplnou rezistenci drůbeže ke kuřecímu leukózovému viru podskupiny J

Trefil P., Hejnar J. Přesná editace retrovirového receptoru pomocí CRISPR/Cas9 navozuje úplnou rezistenci drůbeže ke kuřecímu leukózovému viru podskupiny J. Veterinářství 2020;70(4):255-256.

SOUHRN

Aviární leukóza je neoplastické onemocnění hematopoetického systému drůbeže vyvolávané ptačími leukózovými viry. Původcem aviární leukózy jsou ptačí leukózové viry (ALV) z čeledi Retroviridae, nejčastěji z podskupin A a B, nověji J a zcela recentně i K. Infekce exogenními ALV se v chovech drůbeže zjišťují poměrně často, ale incidence klinického onemocnění je obecně mnohem nižší (1 až 5 % infikovaných) než např. u Markovy nemoci). Z leukózových forem se relativně nejčastěji vyskytuje lymfoidní leukóza, ostatní patologické projevy ALV včetně osteopetrózy, sarkomů a jim příbuzných nádorů, se vyskytují v terénu sporadicky až vzácně. Výjimku tvoří myelocytomatóza, vyvolávaná ALV z podskupiny J, která se v 90. letech začala vyskytovat v rozmnožovacích chovech masného typu a u výkrmových kuřat v mnoha zemích světa, včetně České republiky. Ekonomická závažnost ALV typu J spočívá nejen v přímých ztrátách úhynem, ale zejména v negativním vlivu na užitkovost chovů (nižší hmotností přírůstky a snáška). Imunosupresivní účinek latentních infekcí virem lymfoidní leukózy navíc zhoršuje průběh jiných infekcí.

SUMMARY

Avian leukosis is a neoplastic disease of the hematopoetic system of poultry caused by avian leukosis viruses. The causal agents of the avian leukosis are avian leukosis viruses (ALV) of the family Retroviridae, mostly from the subgroups A and B, newly J and quite recently also K. Exogenous ALV infections are detected relatively frequently in poultry breeding, but the incidence of clinical disease is generally much lower, (1 to 5 % infected) than for example in Marek´s disease. Of the leukosis forms, lymphoid leukosis occurs relatively most frequently, while other pathological signs of ALV, including osteopetrosis, sarcomas and related tumors, occur sporadically or rarely in the field. The exception is myelocytomatosis, caused by ALV from the subgroup J, which in the 1990´s began to appear in breeding meat-type chickens and fattening chickens in many countries of the world, including the Czech Republic. The economic seriousness of the ALV type J consists not only in direct loss of mortality, but also especially in the negative impact on chicken production efficiency (lower weight gains and clutch). Moreover, the immunosuppressive effect of latent infections with lymphoid leukosis virus worsened the course of other infections.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *