Pilotní studie o vlivu párového ustájení telat na užitkovost a welfare

Malá G., Novák P., Knížek J., Procházka D., Slavíková M. Pilotní studie o vlivu párového ustájení telat na užitkovost a welfare. Veterinářství 2019;69(11):756-761.

SOUHRN
Pilotní studie o vlivu párového ustájení telat
na užitkovost a welfare.
Cílem pilotní studie bylo vyhodnocení vlivu párového systému ustájení na denní časový režim telat,
jejich užitkovost, zdraví a welfare. Analyzovali jsme 24hodinové cykly základních denních aktivit
20 telat ustájených v přístřešku ve dvou různých systémech (individuálně, párově) na jedné farmě
v průběhu období mléčné výživy. Sledované kvalitativní parametry (chování, zdraví) byly vyhodnoceny
pomocí neparametrických testů, kvantitativní parametry (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek,
spotřeba starteru) pomocí F-testu a párového t-testu v programovém balíčku Statistica 9. Z výsledků
sledování vybraných projevů chování je zřejmé, že telata ustájená v páru byla aktivnější (o 2,5 %)
v porovnání s individuálně ustájenými telaty, která naproti tomu trávila více času ležením (o 5,5 %).
Telata ustájená v páru trávila mnohem delší čas příjmem starteru (o 0,8 %). Z pohledu výskytu negativních
projevů chování byla u párově ustájených telat zjištěna vyšší frekvence sání ostatních jedinců ve
skupině (o 0,7 %), naproti tomu individuálně ustájená telata měla vyšší frekvenci olizování povrchů
boxů, výběhů a věder (o 0,2 %). Mezi jednotlivými systémy ustájení nebyl prokázán žádný statisticky
významný rozdíl v živé hmotnosti, průměrných denních přírůstcích, spotřebě starteru ani ve výskytu
onemocnění. Je možné konstatovat, že telata ustájená v páru dosahovala vyšší úroveň welfare
v důsledku možnosti realizace širší škály přirozených projevů chování.

SUMMARY
Pilot study on the effect of paired calf housing
on performance and welfare.
The aim of the pilot study was to evaluate the effect of a paired housing system on the daily activity of
dairy calves, their performance, health and welfare. We analysed the 24-hour cycles of the basic daily
activities of 20 calves housed in two different housing systems (individually and in pair) on one farm
during the milk nutrition period. The observed qualitative parameters (behaviour, health) were evaluated
by nonparametric tests, quantitative parameters (live weight, average daily gain, starter consumption)
using the F-test and the paired t-test in the Statistica 9 software package. Based on the results of
selected signs of behaviour, it stands to reason that calves housed in pair were more active (by 2.5 %)
compared to individually housed, which in contrast spent more time lying down (by 5.5%). Regarding
the occurrence of negative signs of behaviours, calves housed in pair were found to have higher sucking
rates of other calf (by 0.7 %), while in individually housed calves were the higher frequency of licking
of surfaces of the hutches, runs and buckets (by 0.2 %). There was no statistically significant difference
in body weight, average daily gain, starter consumption or disease incidence between the two
various housing systems. In conclusion, it is possible to state that the pair housed calves reached
a higher level of welfare due to the possibility of a wider range of natural behaviours.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *