Patologická fraktura mandibuly

Lonský Z. Patologická fraktura mandibuly. Pathological fracture of the mandible. Veterinární klinika 2019;16(4):156-158.

SOUHRN

V článku je prezentován případ patologické fraktury mandibuly u osmiletého psa plemene pražský krysařík. Tohoto jedince získal nový majitel a vzhledem k výraznému zápachu z dutiny ústní získal podezření na zanedbávání prevence a možné onemocnění v dutině ústní. Žádal rutinní ošetření odstraněním zubního kamene. Při vyšetření pacienta bylo sondáží zjištěno pokročilé periodontální onemocnění v oblasti kořenů čtvrtého premoláru vpravo dole (408). Zub byl mírně mobilní.  Intraorální RTG vyšetření prokázalo idiopatickou frakturu mandibuly v oblasti distálního kořene 408 premoláru. Jako nejvhodnější metoda terapie bylo zvoleno použití fixačního náhubku. Po šesti týdnech došlo k úplnému zhojení fraktury a pacient byl zcela bez obtíží.*

SUMMARY

This study presents a case of pathological fracture of the mandible in an eight-year-old dog Prague Ratter. This individual got a new owner and, due to a significant odor from the oral cavity, he was suspected of neglecting prevention and a possible disease in the oral cavity. He asked for routine treatment by removing tartar. The examination of the patient revealed advanced periodontal disease in the area of the roots of the fourth premolar of the lower right (408). The tooth was slightly mobile. Intraoral X-ray examination revealed an idiopathic fracture of the mandible in the 408 premolar distal root region. The most suitable method of therapy was the use of a fixation muzzle. After six weeks, the fracture was completely healed and the patient was without any difficulty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *