Obsah ročníku 2013

1/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
4          Guha Hylmarová J.: Nežádoucí reakce na krmivo u psů a koček – věda versus praxe
11        Krejčí M., Kadlec R., Krejčí J.: Význam probiotik ve výživě a v prevenci střevních onemocnění zvířat
16        Hanzlíček D.: Enteropatie reagující na podávání antibiotik (ARE) u psa
20        Kobzíková K.: Perikardiální efuze – kasuistiky
24        Niziolek R., Rutkowska K.: Dirofilarióza psů a koček
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
33        Celá P., Putnová I., BuchtováM.: Vývoj čelistí a podstata souvisejících vývojových poruch
41           Čítek J., Řehout V., Schrőffelová D., Hanusová L., Hosnedlová B., Míková A., Večerek L., Jašková I., PřibáňováM.: Dědičné poruchy zdraví u býků v České republice
46           Bartoň L., Bureš D., Kott T.: Vliv genetických faktorů na obsah mastných kyselin v hovězím mase
51           Hegedűšová Z., Dufek A., HolásekR.: Faktory ovlivňující počet a kvalitu získaných embryí u dojených krav po superovulaci
58           Fulka J.: Klonování savců
61           Haloun T., KopřivaR.: Přehled laparoskopických metod řešení dislokace slezu
66        Illek J., Tulis F., Vlček M., Šoch M.: Respirační syndrom u telat
 
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
4          Guha Hylmarová J.: Adverse reactions to food in dogs and cats – science versus practice
11        Krejčí M., Kadlec R., Krejčí J.: The role of probiotics in nutrition and prevention of intestinal diseases in animals
16        Hanzlíček D.: Enteropathy responding to antibiotics (ARE) in the dog
20        Kobzíková K. Pericardial effusion – case reports
24        Niziołek R., Rutkowska K.: Heartworm disease in dogs and cats
33           Celá P., Putnová I., BuchtováM.: Development of jaw and principle of related developmental disorders
41           Čítek J., Řehout V., Schrőffelová D., Hanusová L., Hosnedlová B., Míková A., Večerek L., Jašková I., PřibáňováM.:Hereditary diseases of the bulls in the Czech Republic
46        Bartoň L., Bureš D., Kott T.: The influence of genetic factors on the content of fatty acids in beef
51        Hegedűšová Z., Dufek A., HolásekR.: Factors influencing number and quality of recovered embryos in dairy cows after superovulation
58        Fulka J.: Cloning of mammals
61        Haloun T., Kopřiva R.: Overview of laparoscopic methods for solving abomasal displacement
66           Illek J.,Tulis F., Vlček M., Šoch M.: Respiratory syndrome in calves
 
2/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
90        Hnízdo J., Bicanová L., Valašek, P.,  Gargel, J., PlachýJ. Diagnostika a chirurgické řešení oboustranného ektopického ureteru u pětileté feny
98        Králová-Kovaříková S., Husník R., Paluš V., VlašínM. Rekurentní infekce močového měchýře – popis případu
104      Husník R., Králová-Kovaříková S. Endoskopie močového traktu – review
110      Kučera J. Následný vývoj zdravotního stavu psích kalciumoxalátových urolitiatiků
114      Kučera J. Odběr moči u koček – možnosti, úskalí a tipy
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
119      Hofmanová B., Majzlík I., Vostrý L., Jahn, P. Výskyt melanomu u starokladrubských koní
124      Zásmětová J. Sarkoidy u koní
130      Krisová Š. Karcinom skvamózních buněk třetího víčka u koně – tři klinické případy
135      Žert Z., Žuffová K., Krisová Š. Aseptická tendovaginitida spěnkové šlachové pochvy (diferenciální diagnostika syndromu anulárního vazu)
140      Seitlová K. Těžké vrozené deformity kloubů u hříběte – terapeutické dilema nebo výzva?
144      Kovařčík K. Diagnostika virových patogenů se vztahem k respiračnímu ústrojí
148      Vorlová L., Borkovcová I.,   Kostrhounová R., Modulová L., Slavík J. Aktuální obsah cholesterolu v konzumním mléku
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
90        J. Hnízdo, L. Bicanová, P. Valašek, J. Gargel, J. Plachý Diagnostics and surgical solution of bilateral ectopic ureter in a five-year-old bitch
98        Králová-Kovaříková S., Husník R., Paluš V., VlašínM. Reccurent infection of urinary bladder – a case report
104      Husník R., Králová-Kovaříková S. Endoscopy of the urinary tract – a review
110      Kučera J. The subsequent development of health status of canine calcium-oxalate urolitiatics
114      Kučera J. Urine sampling in cats – possibilities, pitfalls and tips
119         Hofmanová B., Majzlík I., Vostrý L. The incidence of melanoma in Old Kladruber Horse
124         Zásmětová J. Sarcoids in horses
130         Krisová Š. Nictitating membrane squamous cell carcinomain horses – three clinical signs
135         Žert Z., Žuffová K., Krisová Š. Aseptická tendovaginitida spěnkové šlachové pochvy (diferenciální diagnostika syndromu anulárního vazu)
140         Seitlová K. Serious congenital deformities of joints in a foal – therapeutic dilemma or a challenge?
144      Kovařčík K. Diagnostics of viral pathogens in relation to the respiratory tract
148         Vorlová L., Borkovcová I.,   Kostrhounová R., Modulová L., Slavík J. Actual content of cholesterol in consumer milk
 
3/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
166      Kolevská J.: Primární hypotyreóza u psa – úskalí diagnostiky a terapie
174      Žákovská P., Dobošová I.: Aujeszkyho choroba –klinický případ onemocnění u psa
177      SlabýJ.: Chirurgické řešení komplikované dislokované zlomeniny pánve s  tříštivou frakturou acetabula – kazuistika
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
184      Šperling D.: Dietetické faktory jako příčina onemocnění GIT prasat
190         Bernardy J., Drábek J., Kumprechtová D., Alexa P.,Vobr J., d’Inca R., Kanarek J.: Použití kvasinek jako probiotického činitele, ovlivňujícího průběh poodstavových průjmů u selat
194         Link R., Reichel P., Macák V., Linková M.:Potencovanie rastu prasiat pomocou probiotík
198      Nedbalcová K., Kučerová Z.: Porovnání MIC a MPC antimikrobiálních látek u Pasteurella multocida izolovaných z bronchopneumonií prasat
203      Prodělalová, J., Moutelíková R., Ščigalková I., Dufková L.: Enterální viry klinicky zdravých prasat a jejich zoonotický potenciál
207         Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Trendy rezistence k antimikrobiálním látkám u bakteriálních patogenů skotu
218      Bzdil J.: Řasy z rodu Prototheca jako původci mastitid skotu
224      Voslářová E., Bedáňová I., Pištěková V., Večerek V.: Nová právní úprava ochrany zvířat při usmrcování
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
166      Kolevská J.: Primary hypothyroidism in a dog – a pitfall of diagnostics and therapy
174      Žákovská P., Dobošová I.: Aujeszky´s disease – clinical case in a dog
177      SlabýJ.: Surgical treatment of complicated displaced pelvic fracture with comminutive fracture of the acetabulum – a case report
184         Šperling D.: Dietary factors as a cause of gastrointestinal disease in pigs – colitis associated with food and hemorrhagic fever syndrome
190         Bernardy J., Drábek J., Kumprechtová D., Alexa P.,Vobr. J., d’Inca R., Kanarek J.:Using of yeast as a probiotic factors affecting the course of postweaning diarrhea in piglets
194      Link R., Reichel P., Macák V., Linková M.:Boosted growth in pigs using probiotics
198      Nedbalcová K., Kučerová Z.: Comparison of MIC and MPC antimicrobials in Pasteurella multocida isolated from bronchopneumoniae in pigs
203      Prodělalová, J., Moutelíková R., Ščigalková I., Dufková L.: Enteric viruses in clinically healthy pigs and their zoonotic potential
207      Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Trends of resistance to antimicrobial substances in bacterial pathogens in cattle
218      Bzdil J.: Algae from the spesies Prototheca as a causal agents of bovine mastitis
224      Voslářová E., Bedáňová I., Pištěková V., Večerek V.: New legal regulation of the protection of animals at the time of killing
 
4/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
248      Pleva M., Rybníček J., Benák J.:Zinek-responzivní dermatóza u kočky – kazuistika
254      Jírů E., Novotný L., Pospíšilová K.: Sebaceosní epiteliom u fretky
258      Počta S.: Diferenciální diagnostika perianálních dermatóz
266      Kobzíková K.: Dilatační kardiomyopatie německé dogy – klinické případy
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
272      Vídeňská P., Faldynová M., Juřicová H., Havlíčková H., Šišák F., Rychlík I.: Střevní mikroflóra nosnic a změny vyvolané antibiotickou léčbou
276      Matulová M., Rájová J., Vlasatíková L., Volf J., Šišák Š., Rychlík I.: Aktivita genů ve slezině kuřat po infekci Salmonella Enteritidis
280      Taras L.: Paramyxovirová infekce holubů
286      Černíková L., Horníčková J., Nagy A.: Výskyt viru newcastleské choroby u holubů a hrdliček na přelomu roku 2012-2013
289      Svobodová J., Tůmová E.: Vliv systému ustájení a věku na mikrobiální kontaminaci vajec nosného typu slepic
292      Tůmová E.: Vliv systému ustájení na kvalitu vaječné skořápky, obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru
297      Hutařová Z., Steinhauserová I., Večerek V., Maršálek P., Bořilová G.: Biogenní aminy ve zvěřině kachny divoké (Anas platyrhynchos)ošetřené vyháčkováním
301      Hutařová Z., Večerek V., Steinhauserová I., Bořilová G., Maršálek P.:
Vliv skladovacích podmínek na tvorbu biogenních aminů ve zvěřině bažanta obecného (Phasianus colchicus) po vyháčkování
305           Englmaierová M.: Kombinace selenu s vitaminy E a C u drůbeže
308      Hauptman K., Jekl V.: Nefrotomie u králíka
 
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
248      Pleva M., Rybníček J., Benák M.: Zinc responsive dermatosis in a cat – a case report
254      Jírů E., Novotný L., Pospíšilová K.: Sebaceous epithelioma in a ferret
258      Počta S.: Diferential diagnostics of perianal dermatoses
266      Kobzíková K.: Great Danes dilated cardiomyopathy – the case reports
272      Vídeňská P., Faldynová M., Juřicová H., Havlíčková H., Šišák F., Rychlík I.: Gut microbiota of egg layers and changes induced by antibiotic therapy
276      Matulová M., Rájová J., Vlasatíková L., Volf J., Šišák Š., Rychlík I.: Activity of genes in chicken spleen after infection of Salmonella Enteritidis
280      Taras L.: Pigeon paramyxovirus infection
286      Černíková L., Horníčková J., Nagy A.: Occurrence of the Newcastle disease virus in pigeons and doves at the turn of 2012 – 2013
292         Tůmová E.: The effect of housing system on egg shell quality, mineral element content in the egg shell and blood serum
297         Hutařová Z., Steinhauserová I., Večerek V., Maršálek P., Bořilová G.: Biogenic amines in venison of hunted wild ducks (Anas platyrhynchos) treated by drawing
301      Hutařová Z., Večerek V., Steinhauserová I., Bořilová G., Maršálek P.:
Effect of storage conditions on the formation of biogenic amines in the meat of drawn pheasant (Phasianus colchicus)
306           Englmaierová M.: Combination of selenium with vitamins E and C in poultry
308         Hauptman K., Jekl V.: Nephrothomy in a rabbit
  

 5/2013

 
MALÁ ZVÍŘATA
 
330      Novotný L., Mikulica O.,Kalas L.: Vertebrální osteosarkom u kočky
334      Klícha T., Škor O., Svobodová K.: Nový přístup k diagnostice lymfomu
341      Rybníček J.: Stafylokokové pyodermie psů – přehled a aktuální terapeutické trendy
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
355      Štercová, E., Hložková, J., Scheer, P.: Metabolické příčiny vzniku laminitidy u skotu a možnosti její prevence ve výživě
367      Blažková K., Čermáková J., Kudrna V.: Vliv zkrácené doby stání na sucho a krmné dávky na mléčnou užitkovost dojnic
371     Vlková E., Bunešová V., Rada V.: Podávání bifidobakterií mláďatům přežvýkavců
376     Trávníček J., Kroupová V., Dušová H., Peksa Z., KonečnýR.: Vliv nutričního příjmu jodu bahnic na činnost štítné žlázy jehňat
380     Kotrbáček V., Doucha J., Uhríková I., Doubek J.: Naleznou zelené chlorokokální řasy širší uplatnění ve výživě zvířat? 
385     Illek J.: Chovatelská rizika produkčních a metabolických chorob dojnic
388    Illek J.: Acidóza bachorového obsahu – stálý problém v chovu dojnic
 

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

 
330      Novotný L., Mikulica O.,Kalas L.: Vertebral osteosarcoma in a cat
334      Klícha T., Škor O., Svobodová K.: New approach for diagnosing lymphoma
341      Rybníček J.: Canine staphylococcal pyoderma – overview and current therapeutical trends
355      Štercová, E., Hložková, J., Scheer, P.: Metabolic causes of laminitis in cattle and possibilities of its prevention in nutrition
367      Blažková K., Čermáková J., Kudrna V.:The effects of a shortened dry-off period and a type of diet on milk performance of dairy cows
371      Vlková E., Bunešová V., Rada V.: Administration of bifidobacteria to young ruminants
376      Trávníček J., Kroupová V., Dušová H., Peksa Z., KonečnýR.: Effect of nutritional iodine intake in ewes on the thyroid gland function in lambs
380      Kotrbáček V., Doucha J., Uhríková I., Doubek J.: Do green chlorococcal algae find wider application in animal nutrition?
385         Illek J.: Breeding risk of production and metabolic diseases in dairy cows
388      Illek J.: Ruminal acidosis – a permanent problem in dairy cows breeding

6/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
409      Hypská V., Novotný S.,Mikešová K., Mikeš L., Svobodová V.: Cysticerkóza pleurální dutiny u psa
414      Miterpáková M., Hurníková Z.: Angiostrongylóza psov
418      Bocková E., Kočišová A., Hurníková Z., Miterpáková M., Rudolf I., Iglódyová A.: Prvý nález mikrofilárií Dirofilaria repens v populácii komárov Aedes vexans na Slovensku
423      Raušerová-Lexmaulová L.: Výskyt a význam rezistentních baktérií ve veterinární medicíně – přehled
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
430      Minář J., Pavlásek I.: Nález larev střečka srnčího (Hypoderma diana Brauer, 1858) na novém druhu hostitele – praseti divokém (Sus scrofa, Linné 1758)
434      O. Počátková A., Hasajová A., Valenčáková.: Druhové a genotypové zastúpenie kryptosporídií u potravinových zvierat
443      Pomajbíková K., Petrášová J.: Gastrointestinální parazité u primátů v zajetí
449      Vernerová E., Svobodová V., Pomezná E.: Zásady terapie parazitární gastroenteritidy koz
453      Přidal A.: Hodnocení medu podle platné evropské legislativy
456      Přidal A.: Vlastnosti medu a jeho zkoušení na jakost a pravost
458      Kružíková  K., Bartošek B.,  Svobodová Z.: Rtuť v mořských rybách, plodech a výrobcích z nich.
461      Kopřiva V., Hostovský M., Nekvapil T.: Glutathion v antioxidačním systému – vybrané veterinárně-hygienické a klinické aspekty
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
409      Hypská V., Novotný S.,Mikešová K., Mikeš L., Svobodová, V.: Cysticercosis of pleural cavity in a dog
414      Miterpáková M., Hurníková Z.: Angiostrongylosis in dogs
418      Bocková E., Kočišová A., Hurníková Z., Miterpáková M., Rudolf I., Iglódyová A.:First finding of Dirofilaria repens in a  population of Aedes vexans in Slovakia
423      Raušerová-Lexmaulová L.: Occurrence and meanings of resistant bacteria in veterinary medicine – an overview
430      Minář J., Pavlásek I.: Findings of larvae of roe-deer warble fly (Hypoderms diana Brauer, 1858) in the new host species – a wild boar (Sus scrofa, Linné, 1758)
434      O. Počátková A., Hasajová A., Valenčáková.: Species and genotypic representation of cryptosporidia in food animals
443      Pomajbíková K.,Petrášová J.: Gastrointestinal parasites in captive primates
449      Vernerová E., Svobodová V., Pomezná E.: Rules of therapy of parasitic gastroenteritidis in goats
453      Přidal A.: Evaluation of honey under the EU legislation
456      Přidal A.: Properties of honey and its testing for quality and authenticity
458     Kružíková  K., Bartošek B.,  Svobodová Z.: Mercury in seafish, seafood and their products
461     Kopřiva V., Hostovský M., Nekvapil T.: Glutathione in the antioxidant system selected veterinary-hygienic and clinical aspects
7/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
488      Fichtel T., Janalík P., Raušer P., Dluhoš L.: Implantát premoláru107
493      Slabá K.: Intraorální rentgenologie ve stomatologii koček, význam, indikace a nálezy
498      Kučera J.: Diagnostika FIP – přehled, aktuální možnosti, zkušenosti
508      Načeradská M., Lány P., Loučka M.: Kontrola a terapie dermatofytóz u praktických veterinárních lékařů v České republice – retrospektivní studie
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
513      Šperling D.: Použití aminopenicilinů k terapii respiračních a systémových infekcí prasat
518      Nedbalcová K., Kučerová Z., Faldyna M.: Vakcinace proti aktinobacilové pleuropneumonii prasat
522      Bernardy J.: Skórování plic – součást stádové diagnostiky chovu prasat
527      Jekl V., Mináriková A., Hauptman K., Knotek Z.: Faciální abscesy u králíků I. Etiologie, Etiologie, klinické příznaky a diagnostika
535      Martinec M. Jekl V.: Dravčíkovitost (cheyletielóza) králíků
540      Heinzl I.: Imunoglobuliny IgY z vaječného žloutku: Péče o mláďata
 
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
488     Fichtel T., Janalík P., Raušer P., Dluhoš L.: Implant of premolar107
493     Slabá K.: Intraoral radiography in feline stomatology, significance, indication, and findings
498     Kučera J.: Diagnostics of FIP – overview, current possibilities, experiences
508     Načeradská M., Lány P., Loučka M.: Control and therapy of dermatophytoses by practical veterinarians in the Czech Republic – a retrospective study
513      Šperling D.: Use of aminopenicillins to therapy of respiratory and systemic infections in pigs
518      Nedbalcová K., Kučerová Z., Faldyna M.: Vaccination against porcine actinobacilus pleuropneumoniae
522      Bernardy J.: Scoring of lungs – a part of herd diagnostics in pig management
527      Jekl V., Mináriková A., Hauptman K., Knotek Z.: Facial abscesses in rabbits I. Aetiology, clinical signs and diagnostics
535      Martinec M., Jekl V.: Cheyletiellosis in rabbits
540      Heinzl I.: Imunoglobulins IgY from egg yolk: a care for young
 
8/2013
MALÁ ZVÍŘATA
 
568      Kučera J.: Možnosti terapie FIP
573      Bardoň J.: Bakteriální zoonózy ve 21. století
578      Bardoň J., Kolář M.: Problematika enterobakterií produkujících širokospektré beta-laktamázy u psů a koček
582      Rybnikář A.: Imunologie dermatofytóz zvířat
587      Hnízdo J., Bicanová L., Vepřek Z., Kružíková N.: Perzistentní pravostranná aorta a aberantní levá subklaviální arterie: kasuistika
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
 
593      Fichtelová V., Kovařčík K.: Nákazová situace BVD infekce v 86 chovech skotu.
598      Slaná I., Přibylová R., BabákV.: Odhad ztrát produkce mléka ve stádu skotu infikovaném paratuberkulózou.
603      Bzdil J., Pijáček M.: Záchyt Corynebacterium pseudotuberculosis v malochovu koz na okrese Vyškov
608      Chroust K., Vodňanský M., Forejtek P., Pikula J.: Parazitární infekce zajíců v podmínkách České republiky
615      Jekl V., Mináriková A., Hauptman K., Knotek Z.: Faciální abscesy u králíků II: Mikrobiální flóra faciálních abscesů u 30 králíků – pilotní studie a doporučená antibiotická terapie.
620      Ludvíková E.: Polysaccharide storage myopathy – mutace genu GYS-1 u koní v České republice
625      Husáková T., Hauptmanová K., Pavlata L.: Alpaka a lama – předčasně narozené mládě a péče o ně
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
568      Kučera J.: Possibilities of feline infectious peritonitistherapy
573      Bardoň J.: Bacterial zoonoses in the 21st century
578      Bardoň J., Kolář M.: Enterobacteriaceae producing broad-spectrum beta-lactamases in dogs and cats
582      Rybnikář A.: Immunology of dermatophytoses in animals
587      Hnízdo J., Bicanová L., Vepřek Z., Kružíková N.: Persistent right aortic arch and aberant left subclavian artery: a case report
593      Fichtelová V., Kovařčík K.:Classification of BVDV status in 86 cattle herds
598      Slaná I., Přibylová R., BabákV.: Estimate of economic losses in the herd of dairy cattle infected with paratuberculosis
603      Bzdil J., Pijáček M.: Detection of Corynebacterium pseudotuberculosis in backyard of goats in the Vyškov district
608      Chroust K., Vodňanský M., Forejtek P., Pikula J.: Parasitic infections of the European brown hare in the Czech Republic
615      Jekl V., Mináriková A., Hauptman K., Knotek Z.: Facial abscesses in rabbits II. Microbial flora of facial abscesses in 30 rabbits – preliminary study and recommended antibiotic treatment
620      Ludvíková E.: Polysaccharide storage myopathy – mutace genu GYS-1 u koní v České republice
625      Husáková T., Hauptmanová K., Pavlata L.: Alpaca and llama – premature birth of youngs and care for them
 
9/2013
 
MALÁ ZVÍŘATA
 
650      Hájek I., Schánilec P., Dufek J., Šafrová M.: Polyneuropatie greyhoundů
656      Paušová T., Tomek A.: Meningoencefalomyelitidy neznámé etiologie: přehled poznatků a charakteristika 101 případů
664      Kolevská J., Vlach D.: Hyperadrenokorticizmus psa – srovnání validity jednotlivých metod diagnostiky
 
 
HYGIENA POTRAVIN
 
674      Myšková P., Karpíšková R.: Nálezy salmonel v potravinách v letech 2011 – 2012
678      Hadrová S.: Faktory ovlivňující tvorbu biogenních aminů v potravinách
685      Pospiech M., Hrbková L., Tremlová B., Steinhauser L.: Riziko kontaminace kostní tříští v bourárenském provozu
688      Svobodová I., Ježek F., Bořilová G., Hutařová Z.: Vliv podmínek skladování na kvalitu masa divokých prasat
692      Hodulová L., Kostrhounová R., Vorlová L., Borkovcová I.: Kozí mlezivo jako významný zdroj lipofilních vitaminů retinolu a tokoferolu
696         Buchtová H., Ježek F.: Hodnocení filetů kapra obecného (Cyprinus caprio, L.) za různých podmínek skladování – změny v aktivitě citrátsyntházy
701      Drápal J., Váňa J.: Z historie veterinární hygienické kontroly v českých zemích
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
713         Koubková M.: Kontagiózní nebo environmentální mastitidy?
 
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
 
650      Hájek I., Schánilec P., Dufek J., Šafrová M.: Greyhound polyneuropathy
656      Paušová T., Tomek A.: Meningoencefalomyelitis of the unknown etiology: review of the literature and characteristics of 101 cases
664      Kolevská J., Vlach D.: Hyperadrenocorticism in a dog – comparison of validity of individual methods of diagnostics
674      Myšková P., Karpíšková R.: Findings of salmonellae in foodstuffs in 2011 – 2012
678      Hadrová S.: Factors influencing the formation of biogenic amines in foodstuffs
685      Pospiech, M., Hrbková, L., Tremlová, B., Steinhauser, L.:The risk of contamination of the bone fragment in a slaughterhouse
688         Svobodová I., Ježek F., Bořilová G., Hutařová Z.:Effect of storage conditions on the quality of wild boar meat
692      Hodulová L., Kostrhounová R., Vorlová L., Borkovcová I.: Colostrum as a significant source of lipophilic vitamins retinol and tocopherol
696         Buchtová H., Ježek F.: Evaluation of the common carp (Cyprinus caprio, L.) fillets under different storage conditions – changes in the citratsynthase activity
701      Drápal J., Váňa J.:The history of food safety in the Czech countries
713         Koubková M.: Contagious or environmental mastitis?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *