Návykové látky ve veterinární péči

Král T., Návykové látky ve veterinární péči. Veterinářství 2019;69(11):785-788.

SOUHRN
Návykové látky ve veterinární péči.
V článku je popsán postup při nakládání s návykovými látkami a přípravky pro poskytování veterinární
péče. Problematika návykových látek je řešena v národní legislativě v zákonu č. 167/1998 Sb. o návykových
látkách v platném znění. Zákon také doplňuje vyhláška č. 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci
návykových látek a přípravků v platném znění, nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových
látek v platném znění a nařízení EP a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog v platném znění. Ve
článku jsou podrobně rozepsány jednotlivé části: zacházení a povolování návykových látek, jejich skladování,
zneškodňování, výdej, evidence, kontroly a tresty.

SUMMARY
Dependency producing substances in veterinary care.
The article describes the procedures for treatment of dependency producing substances and preparations
used for providing veterinary care. The issue of dependency producing substances is being dealt
with in the national legislation in Act No. 167/1998 Sb. on Dependency Producing Substances as amended.
The Act is supplemented by Decree No. 123/2006 Sb. on records and documentation of dependency
producing substances and preparations as amended, Order of the Government No. 463/2013
regarding the lists of dependency producing substances as amended, and Regulation of the European
Parliament and of the Council (EC) No. 273/2004 on drug precursors as amended. The article describes
these individual parts in depth: treatment and authorization of dependency producing substances,
their storage, disposal, dispensation, evidence, controls and punishments.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *