Modifikovaná Maquetova technika (MMT-TTA) – operace kolenních kloubů u psů

Nejez R., Machová H. Modifikovaná Maquetova technika (MMT-TTA) – operace kolenních kloubů u psů. Modified Maquet Technique (MMT-TTA) – operation of knee joint in dogs. Veterinářství 2019;69(1):5-12.

SOUHRN
MMT vychází ze stejných principů stabilizace kolenního kloubu jako TTA, ale liší se provedením osteotomie a způsobem fixace tuberositas tibiae (TT). Při MMT je osteotomie nekompletní a TT zůstává v distální části spojená s tibií kortikálním můstkem (cortical hinge) a používá se pouze standardní titanová klícka (cage) pro TTA. Na našem pracovišti používáme metodu MMT-TTA, která je modifikovanou  Maquetovou technikou s odlišným tvarem osteotomie, jenž vychází z metody TTA2. V textu je uveden podrobný popis operace MMT-TTA a na souboru 44 psů převážně velkých plemen jsou prezentovány výsledky a pooperační komplikace. Vážné pooperační komplikace nastaly ve 3 případech (6,8 %) a vyžadovaly následné chirurgické řešení. V 8 případech (18,2 %) nastaly komplikace mírné, a přestože celkové procento komplikací bylo 25, žádná z nich výrazněji neovlivnila konečný výsledek operace. Z uvedených výsledků vyplývá, že MMT-TTA je vhodnou metodou pro operace ruptury předního zkříženého vazu u psů.

SUMMARY

MMT is based on the same principles of knee joint stabilization as TTA, but differs from osteotomy and fixation of tuberositas tibiae (TT). Osteotomy is incomplete in MMT and TT remains in the distal portion associated with the cortical hinge tibia and only the standard titanium cage (TTA) is used. At our workplace, we use the MMT-TTA method, which is a modified Maquet technique with a different shape of osteotomy, based on the TTA2 method. A detailed description of the MMT-TTA operation is presented in the text, and results and postoperative complications are presented on a group of 44 dogs of predominantly large breeds. Serious postoperative complications occurred in three cases (6.8%) and required a subsequent surgical treatment. In eight cases (18.2%), the complications were mild and although the total percentage of complications was 25, none of them significantly affected the outcome of the operation. The results show that MMT-TTA is a suitable method for surgery of cranial cruciate ligament deficiency in dogs.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *