Laboratorní diagnostika Escherichia coli patogenních pro drůbež

Koláčková I., Kucharovičová I., Kučerová D., Valašťanová M., Vacková Z., Karpíšková R. Laboratorní diagnostika Escherichia coli patogenních pro drůbež. Laboratory diagnostics of Escherichia coli pathogenic for poultry. Veterinářství 2018;68(12):881-885.

SOUHRN

Kolibacilózy drůbeže jsou závažná onemocnění způsobená patogenními kmeny Escherichia coli (APEC – avian pathogenic E. coli), která chovatelům způsobují vysoké ekonomické ztráty. S ohledem na v současnosti dostupnou laboratorní diagnostiku kolibacilóz bylo cílem této studie sledovat charakteristiku E. coli izolovaných z postižených orgánů kura domácího a na základě přítomnosti vybraných genů virulence (iutA, hlyF, iss, iroN, ompT, sitA, aec26, frzorf4, papC, felA, papGI, papGII, papGIII) ověřit možnost využití těchto predilekčních faktorů k průkazu APEC. Celkem bylo testováno 124 kmenů E. coli, z nichž 55 (44 %) bylo určeno jako APEC a 51 (41 %) jako komenzální E. coli. U 18 kmenů nebyla patogenita pro drůbež jednoznačně prokazatelná, což společně s velkou diverzitou detekovaných séroskupin podporuje zjištění, že aviární E. coli tvoří heterogenní skupinu a v patogenezi kolibacilóz se uplatňují různé mechanizmy, které je třeba dále detailně prostudovat.

SUMMARY

Avian colibacillosis is a serious disease caused by pathogenic Escherichia coli strains (APEC – avian pathogenic E. coli), associated with high economic losses in farms. With respect to the currently available laboratory diagnosis of colibacillosis, the aim of this study was to monitor the characteristics of E. coli isolated from affected organs of chicken and based on the presence of selected virulence genes (iutA, hlyF, iss, iroN, ompT, sitA, aec26, frzorf4, papC, felA, papGI, papGII, papGIII) to verify the possibility of using these predilection factors to detection of APEC. In total, 124 strains has been tested and 55 of them were listed as APEC (44%) and 51 (41%) as commensal E. coli. In 18 isolates the pathogenicity for poultry was not confirmed conclusively, which together with broad diversity of detected serogroups support findings, that avian E. coli are heterogeneous group and various mechanisms in the pathogenesis of colibacillosis can be applied. They must be further studied in detail.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *