Korunka pro třetí tisíciletí

Lonský Z., Karbusická J., Karbusický M. Korunka pro třetí tisíciletí. Crown for the third millennium. Veterinářství 2020;70(8):453-456.

SOUHRN

V článku je prezentován případ aplikace polokorunky nebo tzv. parciální korunky u 4,5letého psa plemene akita inu. Tento jedinec utrpěl nekomplikovanou frakturu horní třetiny korunky pravého dolního špičáku. Příčinou fraktury byly především značná abraze distální plochy korunky postiženého zubu i ostatních špičáků, při které dochází k výraznému ztenčení korunky v její horní polovině. Takovéto postižení špičáků je označováno jako klecový chrup. Jako metoda volby bylo rozhodnuto o aplikaci korunky. Výroba a aplikace korunky byly provedeny za pomoci špičkových technologií a metod a s využitím nejmodernějších dostupných materiálů. Účelem tohoto ošetření byla záchrana a zachování zubu. Jeden rok po ošetření, přes velmi intenzivní zatěžování tato náhrada setrvává na svém místě.

 

SUMMARY

The article presents a case of application of the so-called half crown or so-called partial crown in a 4.5-year-old dog of the Akita inu breed. This patient suffered an uncomplicated fracture of the upper third of the crown of the lower right canine. The cause of the fracture was primarily a significant abrasion of the distal surface of the crown of the affected tooth and other canines, during which there is a significant thinning of the crown in its upper half. Such canine involvement is called to as cage teeth. As a method of choice, it was decided to apply the crown. The production and application of the crown was performed with the assistance of top technologies and methods and with the use of the most modern available materials. The purpose of this treatment was to rescue and preserve the tooth. One year after the treatment, despite a very intensive load, this replacement remains in its place.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *