Ketóza malých přežvýkavců

Hauptmanová K., Indrová E. Ketóza malých přežvýkavců. Veterinářství 2020;70(7):418-421

SOUHRN

Ketóza je metabolická porucha, která se vyskytuje nejen u skotu, ale neméně často i u malých přežvýkavců, u kterých jsou některé mechanismy odlišné. Článek podává stručný přehled o jejím vzniku, příznacích, diagnostice, léčbě a v neposlední řadě i prevenci. Ketóza neboli toxémie březích bahnic je poměrně časté onemocnění březích ovcí, vzácněji koz. V pozdní fázi březosti dochází k nárůstu potřeby energie a pokud metabolismus zvířete nezvládne pokrýt požadavky na přísun energie v důsledku nedostatku glukózy, dochází ke vzniku ketolátek, které zahltí organismus. Jejich přítomnost lze detekovat v krvi a moči. Pokud k onemocnění dojde po porodu, vylučují se ketolátky i mlékem. U ovcí dochází ke vzniku ketózy nejčastěji v posledních šesti týdnech březosti, postižené jsou častěji samice s vícečetnými březostmi. U koz je častá subklinická forma ketózy v době laktace. Onemocnění se ve své klinické formě špatně léčí, často končí úhynem pacienta, proto je důležitá prevence, která spočívá ve správné výživě zvířat v době před i po porodu.

SUMMARY

Ketosis is a metabolic disorder that occurs not only in cattle but no less frequently in small ruminants, in which some mechanisms are different. The article provides a brief overview of its onset, signs, diagnosis, therapy and, last but not least, prevention. Ketosis or toxemia of pregnant ewes is a relatively common disease of pregnant sheep, more rarely goats. In the late phase of pregnancy, there is an increase
in energy needs, and if the animal’s metabolism fails to meet the energy requirements, due to glucose deficiency, ketone bodies are formed, which overwhelm the body. Their presence can be detected in blood and urine. If the disease develops after birth, ketone bodies are excreted also in milk. In sheep, ketosis occurs most commonly in the last six weeks of pregnancy, females with multiple pregnancies are affected more frequently. In goats, subclinical form of ketosis often appears during lactation. The disease in its clinical form is worse treated and often ends with death of a patient, therefore prevention is important which consist in proper animal nutrition before and after lambing.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *