Kastrace samců malých přežvýkavců

Indrová E., Hauptmanová K., Hochmanova A., Novotný R. Kastrace samců malých přežvýkavců. Veterinářství 2021;71(7):415-420.

SOUHRN

Kastrace jsou v praxi malých přežvýkavců jedním z nejčastějších zákroků. Bývají rutinně prováděny v chovech, kde mláďata po odstavu zůstávají s matkami na pastvě do doby, než dospějí do stanovené jateční hmotnosti. Především v malochovech je velmi častým důvodem kastrace přání majitele ponechat samce ve stádě. Kastrace je u zvířat určených na výkrm doporučována z důvodů lepší konverze živin, vyšším přírůstkům a redukci agonistického chování. Maso kastrátů má lepší senzorické vlastnosti, protože vymizí samčí pohlavní zápach. Počátkem letošního roku byla vydána novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která zakazuje provádět kastraci samců zaškrcením varlat. Pro běžné použití ve veterinární praxi tak v podstatě zbyly pouze dvě možnosti kastrací, a to běžně používaná metoda chirurgické kastrace nebo nekrvavá metoda kastrace pomocí Burdizzo kleští. Článek popisuje všechny používané i zkoumané metody kastrace malých přežvýkavců.

SUMMARY

Castrations belong to the most common surgeries in the practice of small ruminants. They are routinely performed in the stock-breeding where the young after weaning remain with their mothers on
pastures till they reach the specified carcass weight. Especially in small breeds, the castration is a very frequent reason for the owner´s desire to keep a male in the herd. The castration is recommended in fattening animals due to better nutrient conversion, higher weight gains and reduced agonist behaviour. Meat of the neuters has better sensory properties because the male sexual odour disappears. At
the beginning of this year was issued an amendment to Act No. 246/1992 Coll. on the protection of animals against cruelty, which prohibits the castration of males by strangulation of the testicles. or
routine use in veterinary practice left only two ways of castration, such as often use method of surgical castration or the bloodless method of castration by means of Burdizzo clamp. This article describes all
used and investigated techniques of castration of small ruminants.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *