Hypertyreóza u morčete

Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Škorič M. Hypertyreóza u morčete. Hyperthyroidism in a guinea pig. Veterinářství 2020;70(6):341-350.

SOUHRN

Článek popisuje klinický případ adenokarcinomu štítné žlázy u intaktního samce morčete ve věku čtyř let, který byl prezentován na klinice s příznaky hubnutí při zachovalém příjmu potravy a zvýšené aktivitě. Klinické vyšetření prokázalo přítomnost kulovité masy ve ventrální krční oblasti a vyhublost (BCS 1,5/5) při normálním množství přítomné zažitiny v gastrointestinálním traktu a velikosti a množství produkovaného trusu. Rentgenologické a ultrasonografické vyšetření krční oblasti odhalilo přítomnost kalcifikované solidní masy s minimální vaskularizací. Hematologickým a biochemickým vyšetřením krve byla zjištěna mikrocytární normochromní neregenerativní anémie, snížené množství hemoglobinu, relativní lymfocytóza, mírná neutropenie, hypoproteinémie, hypoalbuminémie, snížená koncentrace kreatininu, hyponatrémie a mírná hyperglykémie. Vyšetření moči ukázalo pH moči 8 a specifickou hmotnost 1,02. Hladina tyroxinu byla 36 nmol/l. Po stabilizaci pacienta byla provedena excize tumorózní tkáně. Po zákroku došlo k rychlému zotavení a výraznému nárůstu hmotnosti (až na 930 g) a úpravě změněných hematologických parametrů. Článek dále detailně v diskuzi popisuje klinické příznaky, možnosti diagnostiky a terapie hyperparatyreózy u morčat.

SUMMARY
This article describes the clinical case of thyroid gland adenocarcinoma in a four-year-old intact male of guinea pig. The patient was presented to the clinic with signs of weight loss with preserved feed intake and increased activity. Clinical examination revealed presence of a spherical mass in ventral part of neck region and emaciation (600 g, BCS 1.5/5) at the normal amount of presented chymus in gastrointestinal tract as well as the size and amount of faeces produced. X-ray and ultrasonography examination of the neck region confirmed presence of calcified solid mass with minimal vascularization. Haematology and plasma chemistry found microcytic normochromic non-regenerative anaemia, lower amount of hemoglobin, relative lymphocytosis, mild neutropenia, hypoproteinemia, hypoalbuminemia, lower concentration of creatinine, hyponatremia and mild hyperglycemia. Urine examination showed pH 8 and specific weight 1.02. The level of thyroxine was 36 nmol/l. The excision of tumorous tissue was performed after patient stabilization. After the surgery, there was a rapid recovery and marked increase of weight (up to 930 g) and adjustment of the changed haematological parameters. This article further describes in detail clinical signs, possibilities of diagnosis and therapy of hyperparathyroidism in guinea pigs.*

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *