Faktory ovplyvňujúce kvantitu a kvalitu mlieka dojníc

Kováč, G., Tóthová, Cs., Petrovič, V., Vozár, T. Faktory ovplyvňujúce kvantitu a kvalitu mlieka dojníc. Factors influencing quantity and quality of dairy cows milk. Veterinářství 2018;68(6):420-427.

SÚHRN

Kováč, G., Tóthová, Cs., Petrovič, V., Vozár, T. Faktory ovplyvňujúce kvantitu a kvalitu mlieka dojníc. Veterinářství 2018;68(6):420-427.
Vekovosť dojníc vrátane produkčného veku je veľmi krátka počas posledných desaťročí na farmách v EÚ. Je to následok vysokého percenta dobrovoľného a nedobrovoľného vyraďovania zvierat z ďaĺšieho chovu. V predkladanom článku popisujeme niektoré faktory ovplyvňujúce kvantitu a kvalitu produkcie mlieka dojníc. Tieto zahrňujú: plemennú príslušnosť, individualitu zvierat, obdobie zasušenia, choroby, vplyvy výživy pri rozdielom spôsobe chovu dojníc (úroveň výživy, pomer objemového krmiva k jadrovému krmivu, veľkosť častíc krmiva – spracovanie krmiva, koncentrácia živín v kŕmnej dávke, atď.) na zloženie mlieka (mliečny tuk, počet somatických buniek v mlieku a pod.) Taktiež popisujeme najvýznamnejšie preventívne opatrenie cez aplikáciu HCCP- podobných princípov na kontrolu kvantity a kvality mlieka na úrovni farmy dojníc.*

SUMMARY
Kováč, G., Tóthová, Cs., Petrovič, V., Vozár, T. Factors influencing quantity and quality of dairy cows milk. Veterinářství 2018;68(6):420-427.
Dairy cows longevity including productive life of them is very short during the last decades in EU farms. It is result of high percentage of voluntary and involuntary culling. In this paper we describe some factors influencing quantity and quality of dairy cows milk such as breed, individuality of animals, dry period, diseases, effects of nutrition at the different rearing system on milk composition (plane of nutrition, forage: concentrate, forage particle size – forage processing, level of nutrients in the ration, etc.) on milk composition (milk fat, milk somatic cell count, etc.). We describe most important preventive measures through the application HCCP- like principles for control quantity and quality of milk on the level of dairy farm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *