Dovoz potravin do České republiky

Základní informace k dovozům potravin z členských států Evropské unie a ze třetích zemí.

Všechny potraviny uváděné na trh v  rámci EU musí splňovat požadavky dané nařízením (ES) č. 178/2002, které stanoví  obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Musí dále také splňovat obecné požadavky na označování stanovené nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Některé požadavky na označování byly také zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.
Dovoz potravin do ČR z jiné země EU
Potraviny, dovážené z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nejsou potřeba žádná speciální povolení ani certifikáty. Stále ale platí, že potravina musí být bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.*
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *