Dedičné ochorenia kože u psov – I. díl

Malinovská Z., Čonková E. Dedičné ochorenia kože u psov – I. díl. Hereditary skin diseases in dogs – part I. Veterinářství 2021;71(8):484-455.

SOUHRN
Špecifickú skupinu kožných ochorení u psov tvoria dedičné ochorenia kože, ku ktorým patrí primárna seborea, ichtyóza, hereditárna nazálna parakeratóza, dermatomyozitída, kongenitálna alopécia, kožná mucinóza, dermoidný sínus, letálna akrodermatitída, akrálny mutilačný syndróm, suchá keratokonjunktivitída a ichtyoziformná dermatóza, bulózna epidermolýza, exfoliatívny kožný lupus erytematosus, dedičná hyperkeratóza labiek a sebaceózna adenitída. Pri väčšine dedičných ochorení bol identifikovaný konkrétny chybný gén, jedná sa o monogénne ochorenia s autozomálne recesívnou dedičnosťou. Pri niektorých ochoreniach zatiaľ nebola potvrdená presná genetická príčina a pri ich diagnostike sa musia kombinovať viaceré vyšetrovacie metódy. Okrem detailnej anamnézy a klinického vyšetrenia je potrebné použiť aj invazívne vyšetrovacie metódy, ako je napr. biopsia. Histopatologickým vyšetrením sa zistia špecifické znaky vyskytujúce sa pri danom ochorení. Dedičné ochorenia kože sa môžu prejaviť v rôzne závažných formách. Niektoré ochorenia sú nezlučiteľné s normálnym životom psa, pri mnohých je prognóza variabilná a závisí od prejavu ochorenia u konkrétneho jedinca. Niekedy sa ochorenia vyznačujú len subklinickými príznakmi a častokrát sa potvrdia až genetickým testom.

SUMMARY
A specific group of skin diseases in dogs consists of hereditary skin diseases, which include primary seborrhea, ichthyosis, hereditary nasal parakeratosis, dermatomyositis, congenital alopecia, cutaneous mucinosis, dermoid sinus, lethal acrodermatitis, acral mutilation syndrome, ichthyosiform dermatosis, epidermolysis bullosa, exfoliative cutaneous lupus erythematosus, hereditary footpad hyperkeratosis and sebaceous adenitis. In most inherited diseases, a specific defective gene has been identified, these are monogenic diseases with autosomal recessive inheritance. For some diseases, the exact genetic cause has not yet been confirmed and several examination methods must be combined to diagnose them. In addition to a detailed medical history and clinical examination, invasive examination methods
such as biopsy must be used. Histopathological examination reveals specific signs of the disease. Hereditary skin diseases can manifest themselves in various serious forms. Some diseases are incompatible with the normal life of a dog, in many the prognosis is variable and depends on the manifestation of the disease in a particular individual. Sometimes the diseases are characterized only by subclinical symptoms and are often confirmed by genetic testing.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *