Chemické a termické poranenia oka u psov – klinické prípady

Trbolová A., Balická A. Chemické a termické poranenia oka u psov – klinické prípady. Ocular chemical and thermal injuries in dogs – clinical cases. Veterinární klinika 2021;18(3):118-124.

SÚHRN

K najkomplikovanejším a urgentným stavom vo veterinárnej medicíne patria chemické a termické poškodenia oka. Tieto poranenia často spôsobujú slepotu, prípadne závažné chronické a prognosticky dubiózne až nepriaznivé poškodenia predných očných segmentov. Cieľom terapie pri chemických a termických poraneniach je eliminácia a minimalizácia pôsobenia týchto kauzatívnych agensov a následná promptná medikamentózna a chirurgická terapia. V článku popisujeme klinické prípady chemického a termického poškodenia rohovky u psov.

SUMMARY

Chemical and thermal damage to the eye is one of the most complicated and urgent conditions in veterinary medicine. These injuries often cause blindness or severe chronic and prognostically dubious to adverse damage to the anterior eye segments. The goal of therapy for chemical and thermal injuries is to eliminate and minimize the effects of these causative agents and subsequent prompt drug and surgical therapy. In this article we describe clinical cases of chemical and thermal corneal damage in dogs.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *