Antimikrobiální rezistence a léčba vybraných bakteriálních onemocnění drůbeže – review

Nedbalcová K., Zouharová M. Antimikrobiální rezistence a léčba vybraných bakteriálních onemocnění drůbeže – review. Antimicrobial resistance and therapy of selected bacterial infections i poultry – a review. Veterinářství 2019;69(10):692-696.

SOUHRN

Bakteriální patogeny jsou odpovědné za vznik některých infekčních onemocnění drůbeže, která mají různý ekonomický i společenský význam, a některé z nich mohou mít i zoonotický charakter. Léčbě bakteriálních infekcí antimikrobiálními látkami by měla vždy předcházet identifikace infekčního agens s následným stanovením citlivosti k vybraným antimikrobikům, která přichází v úvahu při léčbě příslušné infekce. Je zřejmé, že antimikrobika hrají v humánní i veterinární medicíně nezastupitelnou roli pro léčbu bakteriálních infekcí a v současné době nejsou k dispozici ani žádná alternativní léčiva. Navíc v posledních letech došlo k výraznému poklesu objevů a zavádění nových molekul antimikrobik do klinické praxe. Z tohoto důvodu je klíčovým problémem současné medicíny zachovat účinnost v současnosti využívaných antimikrobik, která je vážně ohrožena zvyšující se prevalencí rezistence mikroorganizmů. K omezení vzniku a rozvoje rezistence zásadní měrou přispívá optimálně definované dávkování antimikrobik, které je vyvozeno na základě znalosti farmakokinetických (PK) a farmakodynamických (PD) vlastností daných látek, které definují potřebné expozice antimikrobiálních látek pro maximální účinek na bakterie.

 

SUMMARY

Bacterial pathogens are responsible for the outbreaks of some infectious disease in chickens and they have a different economic and social importance. Some of these infections are zoonotic nature to the transmission of infectious agent from the animal to humans or they are a source of foodborne illnesses in humans after consumption of contaminated food of animal origin. The identification of the infectious agent should always precede to successful therapy of bacterial infections using antimicrobials, followed by determining its resistance to selected antimicrobials that comes into consideration when treating ongoing diseases by knowledge efficacy of antimicrobials for individual pathogens. It is clear that antimicrobials play an irreplaceable role in the treatment of bacterial infections in human and veterinary medicine, and there are currently no alternative drugs available to provide treatment for bacterial infections. In recent years, the discovery and introduction of new antimicrobial molecules into clinical practice has declined significantly. For this reason, the key problem of contemporary medicine is to maintain the efficacy of currently used antimicrobials, which is seriously threatened by the increasing prevalence of micro-organism resistance. Optimally defined dosages of antimicrobials, which are based on the knowledge of the pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties of the substances, which define the necessary exposure of the antimicrobials to maximize the effect on bacteria, contribute significantly to reducing the emergence and development of resistance.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *