Analýza správné chovatelské praxe a preventivních opatření v období odchovu telat po narození

Novák P., Malá G., Jarolímková A., Fĺak V. Analýza správné chovatelské praxe a preventivních opatření v období odchovu telat po narození. Analysis of good breeding practice and preventive measures in the period of calf rearing after birth. Veterinářství 2018;68(11):788-796.

SOUHRN

Cílem práce bylo posoudit správnou chovatelskou praxi a preventivní opatření při odchovu telat od narození do odstavu. Čtyřicet chovů dojeného skotu v oblasti střední Moravy a Čech bylo podrobeno auditu při hledání rezerv v chovech dojeného skotu. Byl stanoven a analyzován komplex ukazatelů pro hodnocení správné chovatelské praxe a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšit odchov telat v období mléčné výživy. Jednotlivé ukazatele a celkové hodnocení správné chovatelské praxe byly hodnoceny třístupňovou škálou (nízká, střední a vysoká úroveň). Největší podíl farem (60 %) dosahoval střední úrovně správné chovatelské praxe v odchovu telat v průběhu mléčné výživy. Vysoká úroveň správné chovatelské praxe byla zjištěna u 32 % zemědělských podniků a pouze 8 % z analyzovaných farem mělo nízkou úroveň správné chovatelské praxe.

 

SUMMARY                                                                                                                        

The aim of this work was to assess the correct breeding practice and preventive measures in calves rearing from birth to weaning. Forty farms for milking cattle in Central Moravia and Bohemia were audited in search of reserves in milking cattle breeds. A set of indicators for the assessment of good breeding practices and preventive measures was set up and analysed, aiming at finding reserves for rearing calves during milk nutrition period. The individual indicators and the overall assessment of good breeding practice were evaluated by a three-step scale (low, medium and high). The largest proportion of farms (60%) reached the middle level of proper breeding practices in calf rearing during dairy nutrition. A high level of good breeding practice was found in 32% of farms and only 8% of analysed farms had a low level of good breeding practice.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *