Aktuální výskyt rezistencí Streptococcus suis k antimikrobiálním látkám v chovech prasat v ČR

Nedbalcová K., Zouharová M., Matiašovic J., Švejdová M., Brychta M., Šimek B., Kuchařovičová I. Aktuální výskyt rezistencí Streptococcus suis k antimikrobiálním látkám v chovech prasat v ČR. Current incidence of Streptococcus suis resistance to antimicrobials in pig herds in the Czech Republic. Veterinářství 2019;69(3):174-182.

SOUHRN

Rezistence ke dvanácti antimikrobiálním látkám byly stanoveny u celkem 110 izolátů Streptococcus suis identifikovaných pomocí MALDI TOF, které byly na základě detekce recN genu rozděleny na dvě skupiny – 95 izolátů S. suis a 15 izolátů S. suis – like. Nejméně testovaných izolátů bylo rezistentních ke kombinaci trimethoprimu se sulfamethoxazolem, kde byl zjištěn pouze jeden izolát identifikovaný jako S. suis ke kombinaci těchto antimikrobiálních látek intermediární, ostatní izoláty byly citlivé k enrofloxacinu, ke kterému byl jeden izolát S. suis – like rezistentní, ostatní izoláty byly citlivé. Úroveň rezistence do 10 % testovaných izolátů byla zjištěna také k enrofloxacinu, florfenikolu, amoxicilinu v kombinaci s kyselinou klavulanovou a k ampicilinu. K florfenikolu sice nebyl rezistentní žádný z testovaných izolátů, ale 4 izoláty S. suis a 1 izolát S. suis – like byly intermediární. Úroveň rezistence byla u těchto antimikrobik hodnocena jako velmi nízká nebo nízká, s výjimkou S. suis – like izolátů, ke kterému byla rezistence k ampicilinu zjištěna naopak dokonce vysoká (33,3 %). K penicilinu bylo rezistentních již více izolátů – 15,4 % celkově a 11,6 % u izolátů identifikovaných jako S. suis s hodnocením úrovně rezistence jako střední, u izolátů S. suis – like byla úroveň rezistence k penicilinu vysoká (40,0 %). Vysoká úroveň rezistence byla vyhodnocena ještě k tiamulinu u izolátů S. suis (38,9 %) a pokud bylo hodnoceno všech 110 izolátů (41,8 %). Pro izoláty S. suis – like byla zjištěna již velmi vysoká úroveň rezistence (60,0 %). K ostatním testovaným antimikrobikům byla úroveň rezistence velmi vysoká a u izolátů S. suis – like dokonce extrémně vysoká ke klindamycinu, tilmikosinu, tulathromycinu a tetracyklinu, shodně 80,0 % rezistentních izolátů %.

 

SUMMARY

The antimicrobial resistance to twelve antimicrobials was determined in a total of 110 Streptococcus suis isolates identified by MALDI TOF, which were divided into two groups based on recN gene detection: 95 isolates of S. suis and 15 S. suis – like isolates. The lowest percentage of tested isolates were resistant to the combination of trimethoprim with sulfamethoxazole, only one isolate that was identified as S. suis was found to be intermediate to the combination of these antimicrobial agents, the other isolates were susceptible to enrofloxacin with one resistant isolate of S. suis – like. The resistance level up to 10% of the tested isolates was detected also for enrofloxacin, florfenicol, amoxicillin in combination with clavulanic acid and ampicillin. Although none of the tested isolates were resistant to florfenicol, 4 isolates of S. suis and 1 isolate of S. suis – like were intermediate to florfenicol. The level of resistance in these antimicrobials was assessed as very low or low, with the exception of S. suis – like isolates with high resistance to ampicillin (33.3%). More isolates were resistant to penicillin – 15.4% overall and 11.6% for isolates identified as S. suis with a median resistance level, the S. suis – like isolates were high resistant to penicillin (40.0%). The high level of resistance was also found to tiamulin in S. suis isolates (38.9%) and in all 110 isolates (41.8%). The very high level of resistance (60.0%) was found for tiamulin in S. suis – like isolates. The level of resistance to remaining tested antimicrobials were very high, but in S. suis – like isolates even extremely high to clindamycin, tilmicosin, tulathromycin and tetracycline (80.0%).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *