Aktuální epidemiologické situace a potenciální rizika zoonotického přenosu rotaviru A

Moutelíková R., Blahová A., Řezanina M., Prodělalová J. Aktuální epidemiologické situace a potenciální rizika zoonotického přenosu rotaviru A. Current epidemiological situation and risks of zoonotic transmission of rotavirus A. Veterinářství 2019;69(3):169-172.

SOUHRN

Rotavirus A (RVA) představuje významného původce gastroenteritid u lidí i zvířat. Rotaviry způsobují také významné ekonomické ztráty v souvislosti s gastroenteritidami hospodářských zvířat, zvláště u telat a selat. Fylogenetická analýza genomu rotavirů poukazuje na časté prolínání vývoje lidských a zvířecích kmenů, pravděpodobně v důsledku mnohonásobných přenosů mezi různými živočišnými druhy. Mezidruhový přenos a následné přeskupení genů je jedním z mechanismů přispívajících k velké genetické rozmanitosti rotavirů, což představuje riziko vzniku nových patogenních kmenů. Během této studie bylo vyšetřeno na přítomnost RVA 167 vzorků trusu domácích prasat, kde bylo prokázáno 44,9 % všech vzorků pozitivních (n = 75). Dále bylo vyšetřeno 1608 vzorků lidské stolice s 19,2 % RVA-pozitivních vzorků (n = 309). U 41 vzorků prasečích a 122 vzorků lidských byla provedena G- a P-typizace RVA. U prasat byl nejčastější genotyp G4P[6] a G5P[6], mezi lidskými vzorky převládaly genotypy G1P[8], G9P[8] a G8P[8]. Sekvenční analýza prokázala přítomnost kmenů vzniklých přeskupením genetického materiálu mezi RVA člověka a dalších druhů, jako jsou kočky, koně či hovězí dobytek.

SUMMARY

Rotavirus A (RVA) is a significant enteric pathogen of humans and animals. Rotaviruses also account for important economic losses due to gastrointestinal disease of livestock animals, notably of young cattle and pork. Phylogenetic analyses of rotavirus genome reveal repeated intersections between the evolution of human and animal rotavirus strains which is probably a consequence of multiple events of transmission among various animal species. The interspecies transmission and subsequent gene reassortment are important mechanisms driving the diversity of rotaviruses and enabling the emergence of new pathogenic strains. During our study 167 samples of domestic pigs faeces were screened for the presence of RVA and 44.9% were tested positive (n=75). Next, 1608 samples of human stools were examined with 19.2% of samples positive (n=309). G- and P-typing was carried out in 41 porcine and 122 human RVA strains. The most common porcine genotypes were G4P[6] and G5P[6], among human samples genotypes G1P[8], G9P[8] and G8P[8] were most abundant. Sequence analyses demonstrated presence of RVA strains, which originated through the reassortment of genomic segments from humans and other animal species, such as cats, horses and pigs.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *