Africký mor prasat – aktuální vývoj nákazové situace

Kučínský P. Africký mor prasat – aktuální vývoj nákazové situace. African swine fever – current development of emerging situation. Veterinářství 2020;70(8):475-478.

SOUHRN

Šíření afrického moru prasat je stále závažnou nákazovou hrozbou pro celou Evropu. Česká republika, která ke v současné době prostá této nákazy je značně ohrožena, vzhledem k tomu, že většina států sousedících s ČR (Polsko, Slovensko, Maďarsko) hlásí desítky nových případů u divokých prasat i ohnisek u prasat domácích. Z informací získávaných z Evropského systému rychlého hlášení nákaz (ADNS) je patrné, že nepříznivá nákazová situace z r. 2019, bude pokračovat i v roce letošním. Kromě Evropy je africký mor prasat velkou hrozbou i v jižní a východní části Asie.

 

SUMMARY

Spread of African swine fever is still an emerging contagious threat to the whole Europe. The Czech Republic, which is currently free of this contagious disease, is at great risk, given that most countries neighboring the Czech Republic (Poland, Slovakia, Hungary) report tens of new cases of outbreaks in wild boar even focuses in domestic pigs. From information gathered from the European Rapid Alert System (ADNS) it is evident that the unsatisfactory disease situation from year 2019 will continue this year. In addition to Europe, African swine fever is also a major threat in southern and eastern Asia.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *