*

VÝTAH ZE STANOV ČESKÉ HIPIATRICKÉ SPOLEČNOSTI

ČESKÁ HIPIATRICKÁ SPOLEČNOST (ČHS) – je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Sídlem Společnosti je Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno, telefon 00420 5 41562340 (prezident)
Oblastí působnosti Společnosti je území České republiky.
Cíl činnosti
Cíle Společnosti jsou: a) Sdružovat na odborném a společenském základě veterinární lékaře zabývající se intenzivně problematikou koní. b) Zajišťovat výměnu zkušeností mezi veterinárními lékaři – specialisty na koně. c) Podílet se na zajišťování postgraduálního vzdělávání členů Společnosti. d) Zprostředkovávat informace ze zahraničních periodik a odborných publikací. e) Zajišťovat kontakty s mezinárodními a jinými národními asociacemi podobného zaměření. f) Organizovat odborné konference a semináře. g) Spolupracovat se Státní veterinární správou ČR a Komorou veterinárních lékařů ČR ve všech oblastech činnosti.
Statut
Společnost existuje jako neprofitující odborná společenská organizace. Majetek Společnosti je tvořen z příspěvků členů, z finančních a věcných darů od právnických a fyzických osob a z dalších zákonem stanovených zdrojů. Hospodaření s majetkem řídí a koordinuje výkonný výbor, který předkládá jednou ročně „Zprávu o hospodaření“ plénu Společnosti ke schválení.
Členství
a) Členem Společnosti se může stát každý veterinární lékař, která souhlasí se Stanovami na základě písemné přihlášky. b) Členství ve Společnosti vzniká dnem zaregistrování člena v evidenci a zaplacením členského příspěvku. c) O členech Společnosti vede výkonný výbor základní členskou evidenci formou počítačové databáze.
Základní povinnosti člena
a) Člen Společnosti má přednostní právo účastnit se kongresů, konferencí, sympózií a jiných akcí za zvýhodněných podmínek. b) Člen Společnosti má právo být informován o činnosti Společnosti. c) Člen Společnosti má právo být volen do orgánů Společnosti. d) Člen Společnosti je povinen platit členské příspěvky v určeném termínu.
Členské příspěvky
a) Členské příspěvky Společnosti 350,- Kč/rok jsou splatné v určeném termínu běžného roku složenkou na běžný účet Společnosti.
Zánik členství
Členství ve Společnosti zaniká: a) Písemným oznámením člena o ukončení členstva, b) Vyloučením člena, jestliže o tom rozhodne plénum 2/3 většinou přítomných členů, c) Nezaplacením členského příspěvku v určeném termínu.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor projednává záležitosti Společnosti, které nesnesou prodlení do nejbližšího zasedání pléna. Rozhoduje o běžných záležitostech v období mezi zasedáními pléna. 2. Výkonný výbor tvoří: Předsednictvo: a) prezident: MVDr. Petr Jahn, CSc. b) viceprezident: MVDr. Zdeněk Krupil c) člen: MVDr. Jana Mezerová, PhD. d) člen: MVDr. Radovan Kabeš e) člen: MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Revizní komise: a) předseda: MVDr. Petr Přikryl b) člen: MVDr. Šárka Krisová
Prezident
1. Prezident zpravidla: a) Svolává zasedání pléna a výkonného výboru, b) zabezpečuje realizaci usnesení pléna, c) předkládá plénu zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti a rozpočet, d) zabezpečuje korespondenci Společnosti společně se sekretářem, e) zajišťuje písemné podklady pro zasedání pléna, rozesílání zápisů z jednání pléna a distribuci dokumentů společně se sekretářem Společnosti. 2. Prezidenta zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen výkonného výboru.
Sekretariát
K zajištění informačních, administrativních, organizačních a archivářských prací slouží stálý sekretariát Společnosti řízení sekretářem Společnosti. Současý sekretariát: MVDr. Petr Jahn, CSc., Klinika chorob koní VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno tel. 00420 541 562 372, fax. 00420 541 562 395, e-mail: jahnp@vfu.cz Schváleno na ustavujícím zasedání pléna Společnosti dne 19. března 1993.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *